„Czym jest gra­fi­ka użyt­ko­wa? Gra­fi­ka uży­­t­ko­wa to naj­bar­dziej uni­wer­sal­na dzie­dzi­na sztu­ki. Tłu­ma­czy, zdo­bi, iden­ty­fi­ku­je: wy­­wie­­ra wpływ na ota­cza­ją­cy nas świat. Jest na uli­cach, we wszyst­kim, co czy­ta­my, jest na na­szych cia­łach. Na­po­ty­ka­my ją w zna­­kach dro­go­wych, re­kla­mach, ma­ga­zy­nach, na pacz­kach pa­pie­ro­sów, ta­blet­kach prze­­ciw­bó­lo­wych, jej wy­ra­zem jest logo na na­­szej ko­szul­ce czy met­ka od ma­ry­nar­ki.”


Do­bry DE­SIGN to nie tyl­ko ład­ne ko­lo­ry, czcion­ki, ozdob­ni­ki czy pięk­ne zdję­cia. To przede wszyst­kim głę­bo­ko prze­my­śla­ny do­bór środ­ków, ma­ją­cy na celu wy­wo­łać w kon­kret­nym od­bior­cy, chęć od­po­wied­nich dzia­łań. To świa­do­me wy­ko­rzy­sty­wa­nie swo­ich umie­jęt­no­ści w za­leż­no­ści od tech­no­lo­gii, me­dium, ocze­ki­wań klien­ta i tar­ge­tu, do któ­re­go kie­ro­wa­ny jest prze­kaz. Do­pie­ro łą­cząc te ele­men­ty, moż­na stwo­rzyć war­to­ścio­wy prze­kaz wi­zu­al­ny.

Nie ist­nie­ją pro­jek­ty uni­wer­sal­ne. Na­wet naj­lep­szy sza­blon wciąż po­zo­sta­je tyl­ko sza­blo­nem — two­rem tym­cza­so­wym. Za­wsze o tym pa­mię­tam pro­jek­tu­jąc wi­zy­tów­kę, ulot­kę czy lay­out cza­so­pi­sma. In­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście to nie tyl­ko moż­li­wość, w moim przy­pad­ku to pod­sta­wo­wy i nie­odzow­ny ele­ment mo­jej pra­cy. Dzię­ki temu wspól­nie z klien­tem je­ste­śmy w sta­nie stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ny pro­dukt.

Jed­ne pro­jek­ty są mniej wy­ma­ga­ją­ce inne bar­dziej cza­so i pra­co­chłon­ne. Ce­niąc czas za­rów­no klien­ta jak i swój, okre­ślam re­al­ne ter­mi­ny i ich do­trzy­mu­je. Wa­run­ku­je to do­brą współ­pra­cę i daje klien­to­wi gwa­ran­cje, że za­mó­wio­ny pro­jekt nie opóź­ni dal­szych dzia­łań z nim zwią­za­nych. Umie­jęt­ność pla­no­wa­nia dzia­łań wła­snych czy ze­spo­łu gwa­ran­tu­je uda­ną współ­pra­cę.


Czym się zajmuję:
  • skład, dtp
  • projektowanie
  • prepress
  • identyfikacja
  • siatki modułowe
  • layouty

Naj­waż­niej­sze to po­znać ocze­ki­wa­nia klien­ta, za­rów­no te do­ty­czą­ce wy­glą­du pro­jek­tu jak i te z za­kre­su od­dzia­ły­wań da­ne­go pro­jek­tu na od­bior­cę. Umoż­li­wi to do­bór środ­ków wy­ra­zu, czy ro­dza­ju me­dium uży­te­go do ko­mu­ni­ka­cji w spo­sób od­po­wied­ni dla kon­kret­nej pra­cy. Dla­te­go naj­istot­niej­szą czę­ścią jest dia­log wy­ni­kiem, któ­re­go jest uda­ny pro­jekt. Od po­nad de­ka­dy zaj­mu­ję się gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą. Przez wie­le lat zwią­za­ny by­łem z me­dia­mi, gdzie na­uczy­łem się pra­cy pod pre­sją cza­su, a jed­no­cze­śnie bar­dzo pre­cy­zyj­ne­go i sku­tecz­ne­go pla­no­wa­nia dzia­łań. Znam od pod­szew­ki pra­cę dru­kar­ni, dzię­ki cze­mu po­tra­fię in­dy­wi­du­al­nie do­brać tech­no­lo­gię dru­ku tak by uzy­skać ocze­ki­wa­ne efek­ty a jed­no­cze­śnie za­ofe­ro­wać do­sko­na­łą ce­nę.

Zna­jo­mość za­sad skła­du, teo­rii ko­lo­ru, za­gad­nień zwią­za­nych z dru­kiem, re­dak­cji i ko­rek­ty umoż­li­wia­ją mi re­ali­za­cję naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych pro­jek­tów ta­kich jak skład ksią­żek, ka­ta­lo­gów czy też opra­co­wa­nia lay­outu wraz z sty­le­bo­okiem i siat­ką mo­du­ło­wą dla róż­ne­go ro­dza­ju pe­rio­dy­ków.

Referencje:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Po­ni­żej mo­że­cie Pań­stwo zo­ba­czyć nie­któ­re z mo­ich pro­jek­tów. Więk­szość z nich to pro­jek­ty do dru­ku ale znaj­dzie­cie tu też stro­ny in­ter­ne­to­we. Nie­ste­ty ze wzglę­du na zo­bo­wią­za­nia wy­ni­ka­ją­ce z umów część pro­jek­tów mo­gę udo­stęp­nić tyl­ko dro­gą ma­ilo­wą. Wie­rzę jed­nak, że to co mo­że­cie zo­ba­czyć za­in­te­re­su­je was.

Projekt: Ameritech folder
Zakres prac : projekt, skład
Projekt: insert do miesięcznika Nieznany Świat
Zakres prac : projekt; skład; nadzór nad drukiem
Projekt: folder dla sopockiego developera
Zakres prac : projekt; skład; nadzór nad drukiem
Projekt: Skład reklamy prasowej
Zakres prac : projekt; skład
Projekt: Projekt folderu dla sopockiego developera
Zakres prac : projekt; skład
Projekt: Projekt folderu dla sopockiego developera
Zakres prac : projekt; skład
Projekt: Zaproszenie dla restauracji
Zakres prac : projekt; skład; nadzór nad drukiem
Projekt: Ogłoszenie prasowe dla restauracji w kilku wymiarach
Zakres prac : projekt; skład
Projekt: Reklama prasowa dla restauracji w kilku wymiarach
Zakres prac : projekt; skład
Projekt: Reklama prasowa Chivas Poker Night's
Zakres prac : projekt; skład; foto
Projekt: Plakat promujący rodzinne obiady w restauracji
Zakres prac : projekt; skład
Projekt: Ekskluzywne zaproszenie na sylwestra
Zakres prac : projekt; skład; nadzów nad drukiem
Projekt: Skład magazynu Oticon
Zakres prac : projekt layoutu; skład reklam i infografik;
skład; nadzór nad drukiem
Projekt: Skład i produkcja magazynu Prestiż
Zakres prac: projekt; layout; siatka modułowa; skład reklam;
skład; nadzór nad drukiem
Projekt: Projekt katalogu dla firmy Metal Bud
Zakres prac: projekt; skład; foto
Projekt: Logotyp dla studia mebli kuchennych
Zakres prac: projekt; księga znaku; wdrożenie
Projekt: Menu dla restauracji
Zakres prac: projekt; skład; nadzór nad drukiem
Projekt: Logotyp wraz z materiałami biurowymi
Zakres prac: projekt; skład; wdrożenie
Projekt: Strona internetowa dla firmy Office Design
Zakres prac: projekt; animacja w technologi flash (AS); wdrożenie
Projekt: Projekt logotypu i strony interenetowej w technologi flash dla firmy CITY Sandwich
Zakres prac: projekt; skład; wdrożenie
Projekt: Projekt i skład magazynu Oticon
Zakres prac: projekt layoutu; skład reklam; skład; nadzór
nad drukiem
Projekt: Strona internetowa salonu sukien ślubnych
w technologi flash
Zakres prac: projekt; animacja flash (AS); wdrożenie; nadzór i aktualizacje
Projekt: Katalog słodyczy reklamowych
Zakres prac: projekt; sklad; wybór technologii druku i drukarni;
nadzór nad drukiem
Projekt: Gazetka produktowa dla hurtowni artykułów spożywczych
Zakres prac: projekt; skład; nadzór nad drukiem; foto
Projekt: Prospekt pokazujący konieczne zmiany w layoucie
magazynu Prestiż
Zakres prac: projekt; skład; wdrożenie
Projekt: Projekt prospektu firmy Ameritech
Zakres prac: projekt; skład
Projekt: Strona internetowa dla Pubu Pod 10 w technologii flash
Zakres prac: projekt; programowanie i animacja; wdrożenie
Projekt: Ilustracja
Zakres prac: Photoshop
Projekt: Ilustracja
Zakres prac: Photosho
Projekt: Fotografia
Zakres prac: Fotografia na potrzeby promocyjne/kalendarz

Krzysztof G.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani
moimi usługami, można się ze mną
skontaktować telefonicznie, mailowo
bądź za pomocą poniższego formularza.


mail: pilgrim@pilgrim-design.com

 

mobile: +48 513 093 275

 

 

Poprawny CSS! Poprawny XHTML 1.0 Transitional